CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

 

Mezi hlavní cíle ÚGP patří průzkum a pochopení komplexních geologických, geochemických a pedologických (půdotvorných) procesů, vlivu člověka na tyto procesy v moderní době (těžba a její negativní dopady navrácení post těžebních oblastí do krajiny) a jejich vlivu na lidskou společnost. Motivujeme studenty a zájemce o vědeckou činnost a projekty v domácí i zahraniční sféře ke spolupráci na řadě stávajících i nových témat. Podporujeme rozšíření jejich vědeckého potenciálu prostřednictvím aktivní účasti na mezinárodních konferencích.

Ústav geologie a pedologie nabízí diplomantům a doktorandům spolupráci na širokém spektru vědeckých projektů od studia geochemických procesů, problémů degradace půdy v lesním i nelesním prostředím, přes aplikovanou a ložiskovou geologii ve vztahu k nejpokrokovějším dostupným technologiím (High-Tech, Green Tech, a další) až po predikci výskytu ložiskových akumulací strategických surovin v Evropě, Asii a Africe.

Výzkum na ÚGP se orientuje na čtyři základní tematické okruhy, které však v sobě nesou desítky podokruhů:

  • Aplikovaná geologie se zaměřením zejména na ložiska strategických komodit vázaných na karbonatity a alkalické horniny
  • Studium geochemických procesů v oblasti horninové, izotopové a environmentální geochemie s využitím high-end analytických metod
  • Lesnická a aplikovaná pedologie
  • Pedoarcheologie

Samozřejmostí na ÚGP je internacionalizace týmu a jeho jedinečnost i v rámci evropského výzkumného prostoru a jeho plná konkurenceschopnost se světovým výzkumem. Soustavná podpora talentovaných studentů (doktorské studijní programy) a mladých vědeckých pracovníků a vytváření postdoktorských pozic jsou nedílnou součástí strategie dosažení vytyčených cílů na ÚGP. Vytvoření a realizace excelentního výzkumu je zásadní pro zvýšení kvality a konkurenceschopnosti českých vědeckých pracovníků a doktorských studentů. Neustále je prohlubována stávající mezinárodní spolupráce s akademickými i průmyslovými institucemi v Evropě i ve světě s cílem zlepšit tato existující dlouhodobá mezinárodní výzkumná partnerství. Mimořádné výsledky výzkumu jsou nabídnuty v praktické oblasti soukromým firmám v daném oboru (např. Alkane Resources Limited, Rare Element Resources Ltd., Strategic Metals Ltd., Avalon Rare Metals Inc., GeoAfrica Prospecting Services cc, Lancaster Exploration Limited, Eramet, Českomoravský štěrk, a.s., Českomoravský cement, a.s., atd.) se zaměřením na efektivitu produkce s minimálními dopady na životní prostředí a zvýšit konkurenceschopnost firem.

ugp01 ugp02

Historie

Již před 100 lety založená VŠZ v Brně zahájila výuku v roce 1919. Do učebních osnov dvou existujících oborů – hospodářského a lesnického – byl od počátku zařazen samostatný předmět „Geologie" s úvazkem 3/1 hodin týdně v zimním a 2/1 hodin týdně v letním semestru 1. ročníku, s navazujícími exkurzemi z geologie a pedologie. Tento předmět externě zajišťoval až do uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939 Doc. Ing. Dr. O. Gartner. Od roku 1923 došlo ke změně názvu předmětu na „Geologie (s mineralogií a petrografií)", s rozsahem 3/2 hod týdně v zimním a 2/2 hod. týdně v letním semestru na obou oborech.

Po skončení 2. světové války byl založen v roce 1946 na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské, jako celoškolské pracoviště, samostatný Ústav lesnické a zemědělské geologie, vedený Prof. Ing. Dr. Josefem Pelíškem, DrSc. V roce 1949 došlo k rozdělení předmětu „Pedologie" na zemědělskou (zajišťovanou Prof. Novákem) a lesnickou (zajišťovanou Prof. Pelíškem). Následně došlo i ke změně názvu ústavu – na Ústav geologie a lesnické pedologie, později pak na současný název – Ústav geologie a pedologie.

Po odchodu Prof. Pelíška do důchodu vedl ústav postupně prof. Ing. Emil Klimo, DrSc (do r. 1990), prof. Ing. RTDr. RNDr. Boris Hruška, DrSc (do r. 1994), doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc (do r. 2000), doc. Ing. Klement Rejšek, CSc (do r. 2014) a nyní doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.