Ústav geologie a pedologie provozuje také tzv. doplňkovou činnost, v rámci které nabízí a poskytuje služby v oblasti pedologických a geologických věd. Jako pracoviště Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně má UGP statut soudního znalce v oblasti lesnictví, pedologie, geologie a ekologie. 

 • Expertní činnost
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Komplexní služby
 • Soudní znalectví
 • Vyhotovení odborných posudků

V rámci pedologických věd:

 • hodnocení půdní úrodnosti s akcentem na optimalizaci výživy rostlin pro potřeby lesnické, zahradnické, vinařské, zahrádkářské i agronomické činnosti
 • hodnocení půdy z hlediska zakládání lesních školek a dalších způsobů produkčního využití půdy
 • hodnocení vhodnosti výsadeb dřevin - hodnocení vodního a vzdušného režimu a plánování závlah
 • výživa a hnojení lesních dřevin
 • tvorba a hodnocení kompostů a substrátů
 • tvorba půdních a odvozených map
 • půdy a antropogenní vlivy: hodnocení fyzikální, chemické i biologické degradace půdy (kontaminace půdy, acidifikace, ztráty produkce, eroze a erodibility,  zhutnění aj.) s návrhem sanačních opatření
 • hodnocení ekologické stability půdy a ekologických rizik
 • hodnocení újmy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa vlivem nelegálního odlesnění
 • hodnocení půdního prostředí v urbanizovaném území (zasolení půdy, kontaminace exhaláty, rekonstrukce výsadeb aj.)
 • tvorba rešerší s pedologickou tématikou

V rámci geologických věd:

 • hodnocení stability svahů a delineace sesuvných území
 • hodnocení minerální síly hornin a půdotvorných substrátů
 • šetření hydrogeologických poměrů
 • hodnocení pramenných oblastí
 • mineralogické a petrologické charakteristiky přírodnin včetně totálních rozborů
 • inženýrsko-geologické práce v krajinném pojetí
 • tvorba rešerší s geologickou tématikou

Laboratorní analýzy:

Na stránkách UGP naleznete výčet laboratorních analýz prováděných v laboratořích UGP, které lze poskytnout jako služby externímu zájemci.
Uvedené služby jsou poskytované smluvně za cenu stanovenou dohodou.

Výběr vyhotovených prací a posudků v doplňkové činnosti UGP:

 

 • VAVŘÍČEK, D. -- KUČERA, A. -- PECHÁČEK, J. -- DUNDEK, P. -- JUŘIČKA, D. Znalecký posudek číslo 30/2013 o možnosti navrženého záboru PUPFL v návrhu ÚP Loučná pod Klínovcem z hlediska ustanovení §§7-8 zákona o lesích.2013.
 • KUČERA, A. -- ZICH, T. -- BOHÁČOVÁ, L. Znalecký posudek číslo 35/2014 o půdním prostředí se zaměřením na zasolení půdy vlivem zimní údržby vozovky chemickým posypem v ulici Střelecká, Hradec Králové.2014.
 • KUPEC, P. -- KUČERA, A. -- OPRCHAL, J. -- KRIEGLER, Š. "BAWANUR" Feasibility Study $ Design for Bawanur Dam & Garmian Irrigation Canal in Garmian, Stage 3 - Garmian Irrigation Scheme and Canal Projects, C3. Garmian Irrigation Scheme Project.
 • VAVŘÍČEK, D. -- KUČERA, A. -- PECHÁČEK, J. -- DUNDEK, P. Znalecký posudek číslo 29/2013 o rozsahu a vlivu těžebních úprav na narušení půdního krytu na pozemcích určených k plnění funkce lesa na p. č. 718/4, 718/5, 718/6, 718/9, 718/34, 718/35, 2483 v k. ú. Dolní Lomná CHKO Beskydy.2013.
 • VAVŘÍČEK, D. -- PECHÁČEK, J. -- DUNDEK, P. -- MAROSZ, K. -- ŠAVRDA, Z. Možnosti intenzifikace odrůstání a optimalizace zdravotního stavu porostů 2.-4.růstové fáze v oblasti ML Vítkov.
 • VAVŘÍČEK, D. -- PECHÁČEK, J. -- DUNDEK, P. Dílčí hodnoty fyzikálních vlastností a hydrolimitů na stanovišti navrhované lesní školky LZ Židlochovice.Mapa souhrnné kategorizace rizik.
 • MADĚRA, P. -- ŠENFELDR, M. -- TIPPNER, A. -- ŠPINLEROVÁ, Z. -- BUČEK, A. -- VAVŘÍČEK, D. -- ROŠTÍNSKÝ, P. -- CULEK, M. -- FRIEDL, M. 2012. Mapa kategorizace kleče dle vlivu na intraskeletovou erozi. VAVŘÍČEK, D. -- TIPPNER, A. 2012.