CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

Ústav geologie a pedologie provozuje svou činnost ve smyslu svébytných i podpůrných vědních disciplín. Široký záběr odborného zaměření vyúsťuje především v aplikované pojetí vědy v oborech geologie, pedologie a archeologie, s přesahem do podpůrných a odvozených disciplín jako jsou biologie, biochemie, mikromorfologie, hydrogeologie a hydropedologie aj. Snahou týmu je tyto disciplíny interpretovat v environmentálním pojetí s dopadem v lesnictví, krajinářství a arboristice.

Klademe si otázky.

Jak lze nahlížet na degradaci půdy s ohledem na aktuální stav a vývoj životního prostředí? Jak je dotčena půda a navazující ekosystémy klimatickou změnou? Jaké jsou aspekty a možnosti optimalizace půdního prostředí při aktuálním problému chřadnutí lesních porostů? Jaké lze uplatnit techniky revitalizace a rekultivace krajinných segmentů? Jaké jsou možnosti remediace půdy v urbanizovaných oblastech? Jakou roli hrají archeologické nálezy/lokality a s nimi související pedologická a geologická data v poznávání historického využívání krajiny? Jak lze využít moderní technologie v tradičních lesnických a krajinářských disciplínách?

Kde nacházíme odpovědi?

V lokálních i transkontinentálních oblastech, zahrnující Evropu, blízký a dálný Východ, Severní Ameriku a subpolární oblasti.

A co děláme se získanými poznatky?

Součástí vědecko-výzkumné činnosti je i šíření poznatků veřejnosti formou publikovaných článků ve vědeckých časopisech a propojení získaných poznatků s přímou výukou vyučovaných předmětů. Podílíme se také na osvětové činnosti např. vyzvané přednášky a exkurze pro veřejnost, práce s nadanými žáky apod.

ugp01 ugp02

Historie

Téměř před 100 lety založená Vysoká škola zemědělská v Brně zahájila výuku v roce 1919. Do učebních osnov dvou existujících oborů – hospodářského a lesnického – byl od počátku zařazen samostatný předmět „Geologie" s dotací 3/1 hodin týdně v zimním a 2/1 hodin týdně v letním semestru 1. ročníku, s navazujícími exkurzemi z geologie a pedologie. Tento předmět externě zajišťoval až do uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939 Doc. Ing. Dr. O. Gartner. Od roku 1923 došlo ke změně názvu předmětu na „Geologie (s mineralogií a petrografií)", s rozsahem 3/2 hod týdně v zimním a 2/2 hod. týdně v letním semestru na obou oborech. Po skončení 2. světové války byl založen v roce 1946 na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské, jako celoškolské pracoviště, samostatný Ústav lesnické a zemědělské geologie, vedený Prof. Ing. Dr. Josefem Pelíškem, DrSc. V roce 1949 došlo k rozdělení předmětu „Pedologie" na zemědělskou (zajišťovanou Prof. Novákem) a lesnickou (zajišťovanou Prof. Pelíškem). Následně došlo i ke změně názvu ústavu – na Ústav geologie a lesnické pedologie, později pak na současný název – Ústav geologie a pedologie. Po odchodu Prof. Pelíška do důchodu vedl ústav postupně prof. Ing. Emil Klimo, DrSc. (do r. 1990), prof. Ing. RTDr. RNDr. Boris Hruška, DrSc. (do r. 1994), doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc. (do r. 2000), prof. Ing. Klement Rejšek, CSc. (do r. 2014), doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D. (do r. 2018) a nyní doc. Ing. Valerie Vranová Ph.D.