VÝUKA

ugp03

Ústav geologie a pedologie zajištuje výuku níže uvedených povinných a volitelných předmětů, které jsou vázané na obory MENDELU – lesnictví, krajinářství, arboristika, zahradní a krajinářská architektura, agroekologie a pozemkové úpravy. Pro pedagogické účely využívá ústav vlastní specializovanou učebnu pro výuku geologických předmětů a laboratoř pro výuku pedologických předmětů. Pro vědecko-výzkumnou práci disponuje ústav dalšími 4 specializovanými laboratořemi.

Závěrečné práce

Burza témat závěrečných pracÍ

Předměty pregraduálního studia (bakalářské a magisterské studijní programy)

 • Aplikovaná pedologie
 • Degradace/regenerace krajiny
 • Geochemie prostředí Evropy
 • Geologické praktikum
 • Geologie
 • Geologie a geotechnika
 • Geologie a pedologie
 • Geomorfologie a fyzická geografie
 • Kámen jako materiál ve stavbách
 • Kvartérní geologie
 • Lesnická pedologie
 • Pedologie (v AJ)
 • Půdní biologie (v AJ)
 • Půdoznalství

Dalšími nabízenými předměty jsou

 • Aplikovaná geologie ložisek stavebních surovin regionů ČR
 • Ochrana půdy v lesním hospodářství
 • Pedologické praktikum
 • Půdy a antropogenní vlivy
 • Rašeliny, jejich využití a ochrana zdrojů
 • Regionální geologie České republiky

Předměty postgraduálního studia (doktorské studijní programy) 

 • Biologie lesních půd
 • Geochemie prostředí
 • Lesnická pedologie
 • Pedologie