PROJEKTY

Projekty Foto46

 

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY

INTERNÍ GRANTOVÁ AGENTURA (IGA)

Odezva půdního prostředí na kalamitní rozpad porostů smrku ztepilého Odezva půdního prostředí na kalamitní rozpad porostů smrku ztepilého

Anotace projektu

Cílem navrhovaného projektu bude vyhodnotit změny půdního prostředí v důsledku kalamitního rozpadu mladých smrkových porostů nižších a středních poloh, které podlehly tlaku klimatických změn v posledních letech v důsledku mimořádného sucha, jehož následkem je současná kůrovcová kalamita. Změny půdního prostředí je vhodné a žádoucí sledovat a vyhodnocovat, protože na takto degradovaných lokalitách lze logicky očekávat jejich potenciální vliv na produktivitu lesního stanoviště. Analýza změn půdních vlastností a procesů bude realizována ve čtyřech pracovních balíčcích (WP). WP1: Půdní typologie, WP2: Půdní biologie a biochemie, WP3: Humusové poměry a půdní uhlík a WP4: Fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti. Každý pracovní balíček si stanovuje svoji vlastní hypotézu, které se mezi sebou vhodně doplňují. Výzkum bude realizován na třech výzkumných plochách se třemi dílčími srovnávacími plochami: (i) zdravý porost, (ii) stojící suchý porost, (iii) plocha po obnově. Zjištěné vztahy mezi srovnávanými složkami půdního prostředí naznačí procesy změny stanovišť v důsledku poškození smrkových porostů. Aplikace těchto vztahů do širších oblastí, především v rámci lesního hospodářství, umožní odhadnout rozsah změn půdního prostředí lesů po suchých epizodách a výsledky promítnout do možných návrhů pěstebních opatření.

Doba řešení: 2021–2023

NÁRODNÍ AGENTURA PRO ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM (NAZV)

Technická doporučení pro hospodaření s vodou v rámci lesní dopravní sítě

Anotace projektu

Projekt v celé šíři reaguje na výzkumné požadavky Ministerstva zemědělství ČR v oblasti staveb pro plnění funkcí lesa a poznání vlivu lesních cest a ostatních tras pro lesní dopravu na vodní režim v jejich okolí. Výstupem budou technická doporučení a typové (projektové) dokumentace pro navrhování nových nebo úpravu stávajících konstrukcí objektů lesní dopravní sítě. Cílem projektu je získání objektivních údajů o změnách vodního režimu v současnosti a při realizaci navržených úprav, o změnách erozního poškození lesních pozemků, o možnostech zvýšení retence vody do půdního prostředí omezeného lesní dopravní sítí a o reakci dřevin a lesních porostů na realizaci navržených stavebních úprav. Cílem projektu je rovněž kvantifikace finančních a nefinančních benefitů po realizaci stavebních úprav.

Doba řešení: 2022–2024

Projektový tým

 • Česká zemědělská univerzita v Praze (hlavní řešitel)
 • Mendelova univerzita v Brně (další příjemce projektu)

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Sustainable Resilient Ecosystem and Agriculture Management in Mongolia (STREAM)

Anotace projektu

Projekt STREAM (Sustainable Resilient Ecosystem and Agriculture Management in Mongolia) je doposud největší projekt MENDELU v Mongolsku. Realizaci projektu STREAM finančně podpořila Evropská unie a německé Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Projekt implementují ve spolupráci s mongolským Ministerstvem životního prostředí a cestovního ruchu (MET) rozvojová organizace Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) a Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO). MENDELU vede konsorcium dvanácti institucí, které se podílejí na lesnické části projektu vedené GIZ. Podstatou projektu je přispět k udržitelnému hospodaření v mongolské krajině zaměřením se na dva klíčové sektory – zemědělství a lesnictví. Cílem projektu je přispět k implementaci inovativních a dlouhodobě udržitelných principů hospodaření v krajině s ohledem na výzvy spojené s problematikou potravinového systému a klimatickými změnami. MENDELU ve spolupráci s GIZ cílí na situaci v lesnictví a ve svých aktivitách kombinuje jak úroveň výzkumnou a vzdělávací, tak také praktickou, se záměrem implementovat získané poznatky a zkušenosti do legislativy i lesnické praxe.

Doba řešení: 01/2021–04/2024

Projektový tým

 • Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
 • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
 • Mendelova univerzita v Brně

 

HISTORICKY ŘEŠENÉ PROJEKTY

 

OP PIK - Aplikace

Optimalizace úpravy a zpracování kalů z čistíren odpadních vod při výrobě pěstebních substrátů

Anotace projektu
Ústav geologie a pedologie LDF MENDELU realizuje projekt Optimalizace úpravy a zpracování kalů z čistíren odpadních vod při výrobě pěstebních substrátů a jejich bezpečné využití, reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024778. Cílem projektu je  vyvinutí certifikované metodiky pro zpracování kalu za vzniku dvou specifických substrátů - substrátu pro výsadbu lesních dřevin a substrátu pro ozeleňování při urbanistickém ozeleňování. Vzniknout tedy dva prototypy - substráty, které budou chráněny užitným vzorem. Dále vznikne nová Ověřená technologie: technologie a postup při využití odpadních kalů, recyklace živin obsažených v kalech. Na tento projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost. Projekt je realizován v rámci výzkumných a vývojových kapacit společnosti Rašelina a.s. a Mendelovy univerzity v Brně.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. plakát zde.

Výstupy projektu

Technologická agentura České republiky

Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (Program ÉTA)

Anotace projektu
Cílem projektu je zhodnocení a prezentace potenciálu geodiverzity v městském prostředí z hlediska turismu, rekreace a vzdělávání s ohledem na ochranu a udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví. Záměrem projektu je i propagace geodiverzity a jejího významu (podklady pro propagační materiály, audiovizuální tvorba) v urbánním prostoru a konkrétní návrhy na racionální a udržitelné využívání pro turistické, rekreační a vzdělávací účely. Jde především o návrh geoturistických stezek jako alternativního nástroje pro prezentaci přírodního a kulturního dědictví v rámci měst a workshopy zaměřené na roli geodiverzity v urbánním prostoru.

Doba řešení: 01/2019–12/2021

Číslo projektu: TL02000219

Projektový tým

 • Mendelova univerzita v Brně
 • ARCHAIA Brno z. ú.
 • Technická univerzita v Liberci
 • Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Výstupy projektu

Podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací klasických a modifikovaných stabilních organických hmot při zachování produkčních vlastností půd

Anotace projektu
Cílem projektu je podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací stabilních org. hmot, zejména aktivovaného biouhlu a digestátu, přičemž dojde k odstranění jejich negativních vlivů na půdu a zlepšení ekologické i ekonomické stránky zemědělské produkce. Projekt bude mít za následek zlepšení půdních vlastností, podporu funkční diverzity, podporu úrodnosti a také navracení uhlíku zpět do půdy.

Číslo projektu: TH03030319

Projektový tým

 • Mendelova univerzita v Brně (hlavní příjemce)
 • Agrovýzkum Rapotín s.r.o. (další příjemce projektu)
 • Zemědělská společnost Sloveč, a.s. (další příjemce projektu)
 • Zemědělský výzkum, spol. s r.o. (další příjemce projektu)

Doba řešení: 04/2018 – 03/2022

Pěstování kukuřice na zrno v řízeném systému smíšené kultury s využitím jetelovin

Anotace projektu
Cílem projektu je zvýšit efektivnost výroby kukuřičného zrna, technologií řízeného systému smíšené kultury s využitím jetelovin, účelem podpory je realizace experimentů vedoucí k upřesnění metodických postupů umožňující zavedení technologie do zemědělské praxe.

Číslo projektu: TH03030236
Projekt TH03030236 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projektový tým
 • Zemědělský výzkum, spol. s r.o. (hlavní příjemce)
 • P & L, spol. s r.o. (další příjemce projektu)
 • Zemědělská společnost Devět křížů, a.s. (další příjemce projektu)
 • Mendelova univerzita v Brně (další příjemce projektu)

Doba řešení: 01/2018 – 12/2021

Využití technologie pěstování kukuřice formou smíšené kultury k výrobě siláže využitelné v bioplynové stanici

Anotace projektu
Cíle projektu: Realizovaná technologie bude ekonomicky výhodnější a výrazně šetrnější k životnímu prostředí, podpoří využívání obnovitelných zdrojů – bioplynu, pěstování jedné z nejvýznamnějších energetických plodin kukuřice seté (Zea mays) environmentálně příznivějším způsobem díky systému smíšené kultury.

Číslo projektu: TH02030681

Projektový tým

 • Zemědělský výzkum, spol. s r.o. (hlavní příjemce)
 • agriKomp Bohemia, spol. s r.o. (další uchazeč projektu)
 • Mendelova univerzita v Brně (další uchazeč projektu)

Doba řešení: 01/2017 – 12/2020

Vliv aplikace biologicky transformované organické hmoty a biouhlu na stabilitu produkčních vlastností půd a snížení environmentálních rizik.

Anotace projektu
Cílem projektu je experimentálně ověřit, kvantitativně definovat a pro zemědělskou praxi doporučit optimální dávky a způsob aplikace biologicky transformované organické hmoty - BTOH (statkových hnojiv) a biouhlu, pro zvýšení stability produkčních vlastn. půd a biodiverzity za současného snížení environm. rizik.

Číslo projektu: TH02030169
Projekt TH02030169 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projektový tým
 • Zemědělský výzkum, spol. s r.o. (hlavní příjemce)
 • P & L, spol. s r.o. (další příjemce projektu)
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (další příjemce projektu)
 • Zemědělská společnost Sloveč, a.s. (další příjemce projektu)
 • Z E P O BĚLOHRAD a.s. (další příjemce projektu)
 • Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA (další příjemce projektu)
 • Mendelova univerzita v Brně (další příjemce projektu)

Doba řešení: 01/2018 – 12/2021

Městské parky jako kvalitní sociální a přírodní prostředí pro život

Anotace projektu
Kvantifikace znečištění vlivem dopravy a jeho vnímání občany ve vybraných parcích Brna

bude dosaženo:
 • Analýzy znečištění půd a biomasy
 • Sezónní měření znečištění ovzduší
 • Kvantifikace dopravy v okolí
 • Subjektivní pocit znečištění návštěvníky, míra významnosti reálného x pociťovaného znečištění, pocitové důvody k návštěvám parku, význam parků pro život
 • Reálná návštěvnost parků
 • Zhodnocení historického vývoje území parků
 • Multidisciplinární pohled (propojení environmentální a společenské části projektu), umožní syntézu výsledků, kterých by v izolovaném výzkumu nebylo dosaženo
 • Křížové porovnání zkoumaných proměnných
 • Aplikace získaných výstupů za účasti aplikačního partnera Ministerstvo zemědělství České republiky

Číslo projektu: TL01000286

Projektový tým
 • Mendelova univerzita v Brně (hlavní příjemce)
 • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (další příjemce projektu)
 • Masarykova univerzita (další příjemce projektu)
 • ARCHAIA Brno z. ú. (další příjemce projektu)

Doba řešení: 06/2018 – 5/2021

Stanovení vertikální mobility těžkých kovů v lesních půdách jako podklad pro optimalizaci dřevinné skladby s cílem snížení rizika jejich transferu do jedlých hub.

Anotace projektu:

Cílem projektu je ověřit hypotézu o rozdílném vlivu našich dvou hlavních hospodářských dřevin, tj. smrku (Picea abies L.) a buku (Fagus sylvatica L.), na akumulaci těžkých kovů v půdě a jejich další šíření v rámci půdního profilu a do hub. Navrhovaný mezioborový a multiinstitucionální projekt umožní, mimo jiné, identifikovat pro veřejnost potenciálně rizikové oblasti kontaminace hub těžkými kovy a předloží podklad pro úpravu lesnického hospodaření, který přispěje ke zkvalitnění životního prostředí v lokalitách zatížených imisemi těžkých kovů. Tento projekt představuje nezbytný krok k dalšímu výzkumu opatření směřujících ke snížení míry kontaminace prostředí imisním spadem těžkých kovů.

Číslo projektu: TJ02000128

Projektový tým:

 • Mendelova univerzita v Brně (hlavní příjemce)
 • Vysoké učení technické v Brně (další příjemce projektu)
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (další příjemce projektu)
 • Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Doba řešení: 06/2019 – 5/2021

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

Retenční schopnost půdy a krajiny a možnosti jejího zvyšování v podmínkách klimatické změny

Anotace projektu
Hlavním cílem řešeného projektu je navrhnout a ověřit metody a nástroje pro kvantifikaci a vyhodnocení retenční schopnosti půdy a krajiny jako podklad pro návrh komplexních adaptačních opatření pro účinnější hospodaření s vodou a její zadržení v půdě a krajině při zohlednění trendu nárůstu hydrometeorologických extrémů (sucho, přívalové srážky) a degradace půdních vlastností.

Číslo projektu: QK1720303

Projektový tým:

 • Vysoké učení technické v Brně (hlavní příjemce)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (další uchazeč projektu)
 • Mendelova univerzita v Brně (další uchazeč projektu)
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (další uchazeč projektu)

Doba řešení: 02/2017 – 12/2019

INTERNÍ GRANTOVÁ AGENTURA (IGA)

Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce mineralizovaných podzemních vod na chemismus ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního lesa

Anotace projektu

Cíle projektu jsou: a) Na PR Plačkův les, lokalitě se změněným hydrogeologický režimem, zmapovat a popsat unikátní fenomén zasolení lužního lesa v Evropě; b) Zjistit úroveň zatížení půdního prostředí, povrchových vod a asimilačního aparátu dřevin lokality PR Plačkův les sírany, chloridy, Fe, Na a Mn ve srovnání s lokalitou s nezměněným hydrogeologickým režimem a neovlivněnou přítokem vysoce mineralizované podzemní vody ze sedimentů karpatské předhlubně (Bedřichův les); c) Zjistit mikrobiální aktivitu půd PR Plačkův les a vyhodnotit její úroveň v porovnání s lokalitou Bedřichův les; d) Zjistit reakce fytocenózy na změněné stanovištní podmínky. Na základě botanického mapování, s důrazem na indikátory zasolení, vyhodnotit vliv potenciálně vysoké mineralizace půd na druhové složení bylinného patra PR Plačkův les v porovnání s lokalitou s nezměněným hydrogeologickým režimem a neovlivněnou přítokem vysoce mineralizované podzemní vody ze sedimentů karpatské předhlubně (Bedřichův les); e) Podle současných trendů vývoje klimatu a jednotlivých složek hydrologického cyklu posoudit riziko trvajícího trendu zasolení půd a jeho potenciálně negativní vliv na ekosystém PR Plačkův les, f) V kontextu změny stanovištních podmínek navrhnout adekvátní způsob lesnického hospodaření a management lokality PR Plačkův les.

Doba řešení: 2019 – 2021

Výstupy projektu:

Valtera M., Volánek J., Holík L., Pecina V., Novotná J., Slezák V., Juřička D (2021) The Influence of Forest Management and Changed Hydrology on Soil Biochemical Properties in a Central-European Floodplain Forest. Forests, in press.

Stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace pro výpočet potenciálního erozního odnosu půdy v lesním prostředí

Anotace projektu
Navrhovaný projekt bude zaměřen na stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace C pro výpočet potenciální eroze v lesním prostředí. Zájmovým územím pro výběr výzkumných ploch bude ŠLP Masarykův les Křtiny. Hodnota faktoru C bude transformována do škály 0 – 1, a to na základě pedologického a fytocenologického terénního šetření na výzkumných plochách. Následně bude nově určený faktor C použit pro výpočet potenciálního erozního odnosu. Výsledky výpočtu budou porovnány s výpočty založenými na dosud používaných postupech a principech. Výstupem práce bude publikace metodiky výpočtu faktoru C v odborném článku. Metodika výpočtu bude dále prakticky využitelná při monitorování a predikci erozního ohrožení a jako vhodný podklad v oblasti protierozní ochrany lesní půdy.

Doba řešení: 02/2017 – 12/2018

Percepce a hodnocení geodiverzity v kontextu ochrany neživé přírody

Anotace projektu
Cílem projektu je zjistit, jak geodiverzitu vnímá a hodnotí „běžná" (nikoliv výlučně odborná) veřejnost, zda geodiverzitu vůbec vnímá, jestli vidí smysl v její ochraně a jaký potenciál podle ní má geodiverzita pro lidskou společnost. Výsledky projektu budou využity jako podklady pro plánování v oblasti ochrany a tvorby krajiny s vazbami na geoturismus a geovzdělávání jakožto aktivity s ochranou a tvorbou krajiny související a posilující jejich význam a akceptaci veřejností. Projekt je tedy v tomto unikátní a inovativní a přinese jednak cenné údaje o vnímání geodiverzity neodborníky, jednak data, která bude možné využít pro plánování v oblasti ochrany přírody (VKP, ÚSES).

Doba řešení: 02/2018 – 12/2018