PROJEKTY

Projekty Foto46

OP PIK - Aplikace

Optimalizace úpravy a zpracování kalů z čistíren odpadních vod při výrobě pěstebních substrátů

Anotace projektu
Ústav geologie a pedologie LDF MENDELU realizuje projekt Optimalizace úpravy a zpracování kalů z čistíren odpadních vod při výrobě pěstebních substrátů a jejich bezpečné využití, reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024778. Cílem projektu je  vyvinutí certifikované metodiky pro zpracování kalu za vzniku dvou specifických substrátů - substrátu pro výsadbu lesních dřevin a substrátu pro ozeleňování při urbanistickém ozeleňování. Vzniknout tedy dva prototypy - substráty, které budou chráněny užitným vzorem. Dále vznikne nová Ověřená technologie: technologie a postup při využití odpadních kalů, recyklace živin obsažených v kalech. Na tento projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost. Projekt je realizován v rámci výzkumných a vývojových kapacit společnosti Rašelina a.s. a Mendelovy univerzity v Brně.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. plakát zde.

TAČR

Podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací klasických a modifikovaných stabilních organických hmot při zachování produkčních vlastností půd

Anotace projektu
Cílem projektu je podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací stabilních org. hmot, zejména aktivovaného biouhlu a digestátu, přičemž dojde k odstranění jejich negativních vlivů na půdu a zlepšení ekologické i ekonomické stránky zemědělské produkce. Projekt bude mít za následek zlepšení půdních vlastností, podporu funkční diverzity, podporu úrodnosti a také navracení uhlíku zpět do půdy.

Číslo projektu: TH03030319
Projekt TH03030319 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projektový tým
 • Mendelova univerzita v Brně (hlavní příjemce)
 • Agrovýzkum Rapotín s.r.o. (další příjemce projektu)
 • Zemědělská společnost Sloveč, a.s. (další příjemce projektu)
 • Zemědělský výzkum, spol. s r.o. (další příjemce projektu)

Doba řešení: 04/2018 – 03/2022

Pěstování kukuřice na zrno v řízeném systému smíšené kultury s využitím jetelovin

Anotace projektu
Cílem projektu je zvýšit efektivnost výroby kukuřičného zrna, technologií řízeného systému smíšené kultury s využitím jetelovin, účelem podpory je realizace experimentů vedoucí k upřesnění metodických postupů umožňující zavedení technologie do zemědělské praxe.

Číslo projektu: TH03030236
Projekt TH03030236 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projektový tým
 • Zemědělský výzkum, spol. s r.o. (hlavní příjemce)
 • P & L, spol. s r.o. (další příjemce projektu)
 • Zemědělská společnost Devět křížů, a.s. (další příjemce projektu)
 • Mendelova univerzita v Brně (další příjemce projektu)

Doba řešení: 01/2018 – 12/2021

Využití technologie pěstování kukuřice formou smíšené kultury k výrobě siláže využitelné v bioplynové stanici

Anotace projektu
Cíle projektu: Realizovaná technologie bude ekonomicky výhodnější a výrazně šetrnější k životnímu prostředí, podpoří využívání obnovitelných zdrojů – bioplynu, pěstování jedné z nejvýznamnějších energetických plodin kukuřice seté (Zea mays) environmentálně příznivějším způsobem díky systému smíšené kultury.

Číslo projektu: TH02030681
Projekt TH02030681 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projektový tým
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. (hlavní příjemce)
agriKomp Bohemia, spol. s r.o. (další uchazeč projektu)
Mendelova univerzita v Brně (další uchazeč projektu)

Doba řešení: 01/2017 – 12/2020

Vliv aplikace biologicky transformované organické hmoty a biouhlu na stabilitu produkčních vlastností půd a snížení environmentálních rizik.

Anotace projektu
Cílem projektu je experimentálně ověřit, kvantitativně definovat a pro zemědělskou praxi doporučit optimální dávky a způsob aplikace biologicky transformované organické hmoty - BTOH (statkových hnojiv) a biouhlu, pro zvýšení stability produkčních vlastn. půd a biodiverzity za současného snížení environm. rizik.

Číslo projektu: TH02030169
Projekt TH02030169 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projektový tým
 • Zemědělský výzkum, spol. s r.o. (hlavní příjemce)
 • P & L, spol. s r.o. (další příjemce projektu)
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (další příjemce projektu)
 • Zemědělská společnost Sloveč, a.s. (další příjemce projektu)
 • Z E P O BĚLOHRAD a.s. (další příjemce projektu)
 • Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA (další příjemce projektu)
 • Mendelova univerzita v Brně (další příjemce projektu)

Doba řešení: 01/2018 – 12/2021

Městské parky jako kvalitní sociální a přírodní prostředí pro život

Anotace projektu
Kvantifikace znečištění vlivem dopravy a jeho vnímání občany ve vybraných parcích Brna

bude dosaženo:
 • Analýzy znečištění půd a biomasy
 • Sezónní měření znečištění ovzduší
 • Kvantifikace dopravy v okolí
 • Subjektivní pocit znečištění návštěvníky, míra významnosti reálného x pociťovaného znečištění, pocitové důvody k návštěvám parku, význam parků pro život
 • Reálná návštěvnost parků
 • Zhodnocení historického vývoje území parků
 • Multidisciplinární pohled (propojení environmentální a společenské části projektu), umožní syntézu výsledků, kterých by v izolovaném výzkumu nebylo dosaženo
 • Křížové porovnání zkoumaných proměnných
 • Aplikace získaných výstupů za účasti aplikačního partnera Ministerstvo zemědělství České republiky

Číslo projektu: TL01000286
Projekt TL01000286 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projektový tým
 • Mendelova univerzita v Brně (hlavní příjemce)
 • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (další příjemce projektu)
 • Masarykova univerzita (další příjemce projektu)
 • ARCHAIA Brno z. ú. (další příjemce projektu)

Doba řešení: 06/2018 – 5/2021

Stanovení vertikální mobility těžkých kovů v lesních půdách jako podklad pro optimalizaci dřevinné skladby s cílem snížení rizika jejich transferu do jedlých hub.

Anotace projektu:

Cílem projektu je ověřit hypotézu o rozdílném vlivu našich dvou hlavních hospodářských dřevin, tj. smrku (Picea abies L.) a buku (Fagus sylvatica L.), na akumulaci těžkých kovů v půdě a jejich další šíření v rámci půdního profilu a do hub. Navrhovaný mezioborový a multiinstitucionální projekt umožní, mimo jiné, identifikovat pro veřejnost potenciálně rizikové oblasti kontaminace hub těžkými kovy a předloží podklad pro úpravu lesnického hospodaření, který přispěje ke zkvalitnění životního prostředí v lokalitách zatížených imisemi těžkých kovů. Tento projekt představuje nezbytný krok k dalšímu výzkumu opatření směřujících ke snížení míry kontaminace prostředí imisním spadem těžkých kovů.

Číslo projektu: TJ02000128

Projektový tým:

 • Mendelova univerzita v Brně (hlavní příjemce)
 • Vysoké učení technické v Brně (další příjemce projektu)
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (další příjemce projektu)
 • Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Doba řešení: 06/2019 – 5/2021

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

Retenční schopnost půdy a krajiny a možnosti jejího zvyšování v podmínkách klimatické změny

Číslo projektu: QK1720303
Projekt QK1720303 je řešen s finanční podporou NAZV.

Projektový tým:
 • Vysoké učení technické v Brně (hlavní příjemce)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (další uchazeč projektu)
 • Mendelova univerzita v Brně (další uchazeč projektu)
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (další uchazeč projektu)

Doba řešení: 02/2017 – 12/2019

Anotace projektu
Hlavním cílem řešeného projektu je navrhnout a ověřit metody a nástroje pro kvantifikaci a vyhodnocení retenční schopnosti půdy a krajiny jako podklad pro návrh komplexních adaptačních opatření pro účinnější hospodaření s vodou a její zadržení v půdě a krajině při zohlednění trendu nárůstu hydrometeorologických extrémů (sucho, přívalové srážky) a degradace půdních vlastností.

INTERNÍ GRANTOVÁ AGENTURA (IGA)

Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce mineralizovaných podzemních vod na chemismus ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního lesa

Anotace projektu

Cíle projektu jsou: a) Na PR Plačkův les, lokalitě se změněným hydrogeologický režimem, zmapovat a popsat unikátní fenomén zasolení lužního lesa v Evropě; b) Zjistit úroveň zatížení půdního prostředí, povrchových vod a asimilačního aparátu dřevin lokality PR Plačkův les sírany, chloridy, Fe, Na a Mn ve srovnání s lokalitou s nezměněným hydrogeologickým režimem a neovlivněnou přítokem vysoce mineralizované podzemní vody ze sedimentů karpatské předhlubně (Bedřichův les); c) Zjistit mikrobiální aktivitu půd PR Plačkův les a vyhodnotit její úroveň v porovnání s lokalitou Bedřichův les; d) Zjistit reakce fytocenózy na změněné stanovištní podmínky. Na základě botanického mapování, s důrazem na indikátory zasolení, vyhodnotit vliv potenciálně vysoké mineralizace půd na druhové složení bylinného patra PR Plačkův les v porovnání s lokalitou s nezměněným hydrogeologickým režimem a neovlivněnou přítokem vysoce mineralizované podzemní vody ze sedimentů karpatské předhlubně (Bedřichův les); e) Podle současných trendů vývoje klimatu a jednotlivých složek hydrologického cyklu posoudit riziko trvajícího trendu zasolení půd a jeho potenciálně negativní vliv na ekosystém PR Plačkův les, f) V kontextu změny stanovištních podmínek navrhnout adekvátní způsob lesnického hospodaření a management lokality PR Plačkův les.

Doba řešení: 2019 – 2021

Výstupy projektu:

Valtera M., Volánek J., Holík L., Pecina V., Novotná J., Slezák V., Juřička D (2021) The Influence of Forest Management and Changed Hydrology on Soil Biochemical Properties in a Central-European Floodplain Forest. Forests, in press.

Stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace pro výpočet potenciálního erozního odnosu půdy v lesním prostředí

Anotace projektu
Navrhovaný projekt bude zaměřen na stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace C pro výpočet potenciální eroze v lesním prostředí. Zájmovým územím pro výběr výzkumných ploch bude ŠLP Masarykův les Křtiny. Hodnota faktoru C bude transformována do škály 0 – 1, a to na základě pedologického a fytocenologického terénního šetření na výzkumných plochách. Následně bude nově určený faktor C použit pro výpočet potenciálního erozního odnosu. Výsledky výpočtu budou porovnány s výpočty založenými na dosud používaných postupech a principech. Výstupem práce bude publikace metodiky výpočtu faktoru C v odborném článku. Metodika výpočtu bude dále prakticky využitelná při monitorování a predikci erozního ohrožení a jako vhodný podklad v oblasti protierozní ochrany lesní půdy.

Doba řešení: 02/2017 – 12/2018

Percepce a hodnocení geodiverzity v kontextu ochrany neživé přírody

Anotace projektu
Cílem projektu je zjistit, jak geodiverzitu vnímá a hodnotí „běžná" (nikoliv výlučně odborná) veřejnost, zda geodiverzitu vůbec vnímá, jestli vidí smysl v její ochraně a jaký potenciál podle ní má geodiverzita pro lidskou společnost. Výsledky projektu budou využity jako podklady pro plánování v oblasti ochrany a tvorby krajiny s vazbami na geoturismus a geovzdělávání jakožto aktivity s ochranou a tvorbou krajiny související a posilující jejich význam a akceptaci veřejností. Projekt je tedy v tomto unikátní a inovativní a přinese jednak cenné údaje o vnímání geodiverzity neodborníky, jednak data, která bude možné využít pro plánování v oblasti ochrany přírody (VKP, ÚSES).

Doba řešení: 02/2018 – 12/2018

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY

Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál

Projektový tým
 • Mendelova univerzita v Brně
 • ARCHAIA Brno z. ú.
 • Technická univerzita v Liberci
 • Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.