Služby v pedologii a geologii

Ústav geologie a pedologie provozuje také tzv. doplňkovou činnost, v rámci které nabízí a poskytuje služby v oblasti pedologických a geologických věd. Jako pracoviště Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně má UGP statut soudního znalce v oblasti lesnictví, pedologie, geologie a ekologie. 

 • Expertní činnost
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Komplexní služby
 • Soudní znalectví
 • Vyhotovení odborných posudků

V rámci pedologických věd:

 • hodnocení půdní úrodnosti s akcentem na optimalizaci výživy rostlin pro potřeby lesnické, zahradnické, vinařské, zahrádkářské i agronomické činnosti
 • hodnocení půdy z hlediska zakládání lesních školek a dalších způsobů produkčního využití půdy
 • hodnocení vhodnosti výsadeb dřevin - hodnocení vodního a vzdušného režimu a plánování závlah
 • výživa a hnojení lesních dřevin
 • tvorba a hodnocení kompostů a substrátů
 • tvorba půdních a odvozených map
 • půdy a antropogenní vlivy: hodnocení fyzikální, chemické i biologické degradace půdy (kontaminace půdy, acidifikace, ztráty produkce, eroze a erodibility,  zhutnění aj.) s návrhem sanačních opatření
 • hodnocení ekologické stability půdy a ekologických rizik
 • hodnocení újmy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa vlivem nelegálního odlesnění
 • hodnocení půdního prostředí v urbanizovaném území (zasolení půdy, kontaminace exhaláty, rekonstrukce výsadeb aj.)
 • tvorba rešerší s pedologickou tématikou

V rámci geologických věd:

 • hodnocení stability svahů a delineace sesuvných území
 • hodnocení minerální síly hornin a půdotvorných substrátů
 • šetření hydrogeologických poměrů
 • hodnocení pramenných oblastí
 • mineralogické a petrologické charakteristiky přírodnin včetně totálních rozborů
 • inženýrsko-geologické práce v krajinném pojetí
 • tvorba rešerší s geologickou tématikou

Laboratorní analýzy:

Metodiky a jejich základní principy používané v laboratořích ústavu geologie a pedologie

Fyzikální vlastnosti   Chemické vlastnosti   Biochemické vlastnosti
Fyzikálně-chemické vlastnosti       Biologické vlastnosti

Fyzikální vlastnosti

 • Konstantní hmotnost stanovena vysoušením: vysoušení při 105 °C v horkovzdušné sušárně do konstantní hmotnosti, kdy dojde k odstranění nekrystalické půdní vody;

 • Celková zásoba nadložního humusu: odběr na studijní ploše a okamžité vážení v laboratoři. Stanovení konstant. hmotnosti a přepočet na t/ha sušiny vzorku;

 • Stanovení zrnitosti půd dle Kopeckého: stanovení půdního druhu vyplavovací metodou. Frakce – písek 2-0,1mm, práškový písek 0,1-0,05 mm, prach 0,05-0,01 mm, jílnaté částice pod 0,01 mm;

 • Stanovení zrnitosti půd pipetovací metodou vč. fyzikálního jílu: sedimentace v klidu, vycházející z předpokladu, že částice určitých průměrů se v určitou dobu budou nacházet v konkrétní výšce vodního sloupce;

 • Měrná hmotnost (pomocí pyknometru): hmotnost 1 cm3 půdy zcela zbavené plynné a kapalné fáze. Používá se dále ke stanovení půdní pórovitosti;

 • Objemová hmotnost a objemová hmotnost redukovaná: hmotnost 1 cm3 půdy v přirozeném (vysušeném) stavu. Stanovení ve fyzikálních válečcích;

 • Sušina a obsah vody ve vzorku: udává, kolik gramů vody připadá na 100 g konstantně vysušené půdy. Stanovení probíhá ve vysoušecích miskách;

 • Maximální kapilární vodní kapacita: procenticky vyjádřené množství vody , které je neporušený vzorek schopný pojmout kapilárními póry a toto množství udržet během odsávání;

 • Pórovitost, objemová vlhkost, provzdušněnost, minimální vzdušná kapacita, relativní vlhkost a nasycenost pórů: zjišťování parametrů vzdušného, vodního režimu půdy výpočty.

Fyzikálně chemické vlastnosti

 • Půdní reakce aktivní a potenciální výměnná (KCl, CaCl2): Poměr hydroxoniových a hydroxylových iontů vyjádřený vodíkovým exponentem (pH) v půdním výluhu;

 • Stanovení vodivosti půd: Kontaktní senzory měří elektrickou vodivost půdy elektrodami, které jsou v přímém kontaktu s půdou s vysíláním slabého el. proudu. Půda přitom představuje pro elektrický proud odpor, který se dá vypočítat ze změřeného úbytku napětí mezi elektrodami a ze známé velikosti proudu. Převrácenou hodnotou odporu je vodivost, která se udává v jednotkách milisímens na metr (mS.m-1);

 • Zjišťovaní parametrů sorpčního komplexu dle Kappena: kationtová výměnná kapacita (T), okamžitý obsah výměnných kationtů (S), stupeň nasycenosti (V). používá se pro nekarbonátové půdy. Bazicky působící kationty se určí v roztoku HCl, kysele působící kationty v roztoku octanu sodného;

 • Zjišťovaní parametrů sorpčního komplexu dle Mehlicha: Postup stanovení: sorpční komplex půdy se nasytí ionty barya opakovanou extrakcí roztokem chloridu barnatého upraveného na hodnotu pH 8,1. V eluátu se stanoví výměnný vodík. Ve druhém kroku se sorbované baryum ze vzorku vytěsní roztokem chloridu hořečnatého. Ve druhém eluátu se stanoví baryum, jehož koncentrace je přímo úměrná potenciální kationtové výměnné kapacitě.

Chemické vlastnosti

 • Ztráta žíháním: orientační stanovení procentického podílu humusových látek. Při 550 °C dojde ke ztrátě veškeré org. hmoty v půdě;

 • Stanovení uhličitanů: v rozkladné baňce, působením slabé HCl, dojde k produkci CO2, měřeného ve spojitých nádobách jankova vápnoměru;

 • Uhlík oxidovatelný: stanovení oxidací půdních organických látek (organického uhlíku) chromsírovou směsí s následnou titrací roztokem mohrovy soli;

 • Obsah humusových látek vázaných, poměr HK:FK: destabilizace vázaných humusových látek roztokem pyrofosforečnanu sodného a zjištěním kvocientu absorbance Q 4/6 udávajícím poměr HK:FK;

 • Minerální dusík dusičnanový, dusitanový a amoniakální: dusík je z půdy extrahován roztokem neutrální soli. Měření absorbance extraktu půdy na opt. Spektrofotometru a vyhodnocení dle kalibrační křivky;

 • Stanovení draslíku, hořčík, fosforu, vápníku a sodíku dle Gedrojce (pro srovnání historických analýz): extrakce v chloridu amonném. Ca – titrací kyseliny šťavelové KMnO4, Mg – vážením fosforečnanu hořečnatého, K – vážením chloristanu draselného;

Biochemické vlastnosti

 • Aktivita půdní katalázy – produkce O2 rozkladem peroxidu vodíku;

 • Aktivita půdních celuláz;

 • Aktivita kyselé fosfomonoesterázy;

 • Ureolytická aktivita;

 • Proteolytická aktivita;

 • Obsah celkových cukrů v půdě;

 • Obsah celkových proteinů v půdě;

Biologické vlastnosti

 • Aerobní N mineralizace, nitrifikace a amonifikace – přírůstek koncentrace NH4 a NO3 iontů během inkubace při konstantní teplotě a vlhkosti;

 • Uhlík vázaný v mikrobiální biomase – fumigační metoda chloroformem;

 • Aktivita půdní bioty respiračním testem, bazální a potenciální respirace: inkubace v uzavřené láhvi s roztokem NaOH a uvolněný CO2 stanoven zpětnou titrací.


Uvedené služby jsou poskytované smluvně za cenu stanovenou dohodou.

Výběr vyhotovených prací a posudků v doplňkové činnosti UGP:

 

 • VAVŘÍČEK, D. -- KUČERA, A. -- PECHÁČEK, J. -- DUNDEK, P. -- JUŘIČKA, D. Znalecký posudek číslo 30/2013 o možnosti navrženého záboru PUPFL v návrhu ÚP Loučná pod Klínovcem z hlediska ustanovení §§7-8 zákona o lesích.2013.
 • KUČERA, A. -- ZICH, T. -- BOHÁČOVÁ, L. Znalecký posudek číslo 35/2014 o půdním prostředí se zaměřením na zasolení půdy vlivem zimní údržby vozovky chemickým posypem v ulici Střelecká, Hradec Králové.2014.
 • KUPEC, P. -- KUČERA, A. -- OPRCHAL, J. -- KRIEGLER, Š. "BAWANUR" Feasibility Study $ Design for Bawanur Dam & Garmian Irrigation Canal in Garmian, Stage 3 - Garmian Irrigation Scheme and Canal Projects, C3. Garmian Irrigation Scheme Project.
 • VAVŘÍČEK, D. -- KUČERA, A. -- PECHÁČEK, J. -- DUNDEK, P. Znalecký posudek číslo 29/2013 o rozsahu a vlivu těžebních úprav na narušení půdního krytu na pozemcích určených k plnění funkce lesa na p. č. 718/4, 718/5, 718/6, 718/9, 718/34, 718/35, 2483 v k. ú. Dolní Lomná CHKO Beskydy.2013.
 • VAVŘÍČEK, D. -- PECHÁČEK, J. -- DUNDEK, P. -- MAROSZ, K. -- ŠAVRDA, Z. Možnosti intenzifikace odrůstání a optimalizace zdravotního stavu porostů 2.-4.růstové fáze v oblasti ML Vítkov.
 • VAVŘÍČEK, D. -- PECHÁČEK, J. -- DUNDEK, P. Dílčí hodnoty fyzikálních vlastností a hydrolimitů na stanovišti navrhované lesní školky LZ Židlochovice.Mapa souhrnné kategorizace rizik.
 • MADĚRA, P. -- ŠENFELDR, M. -- TIPPNER, A. -- ŠPINLEROVÁ, Z. -- BUČEK, A. -- VAVŘÍČEK, D. -- ROŠTÍNSKÝ, P. -- CULEK, M. -- FRIEDL, M. 2012. Mapa kategorizace kleče dle vlivu na intraskeletovou erozi. VAVŘÍČEK, D. -- TIPPNER, A. 2012.