Služby v pedologii a geologii

Ústav geologie a pedologie provozuje také tzv. doplňkovou činnost, v rámci které nabízí a poskytuje služby v oblasti pedologických a geologických věd. Jako pracoviště Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně má UGP statut soudního znalce v oblasti lesnictví, pedologie, geologie a ekologie. 

 • Expertní činnost
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Komplexní služby
 • Soudní znalectví
 • Vyhotovení odborných posudků

V rámci pedologických věd:

 • hodnocení půdní úrodnosti s akcentem na optimalizaci výživy rostlin pro potřeby lesnické, zahradnické, vinařské, zahrádkářské i agronomické činnosti
 • hodnocení půdy z hlediska zakládání lesních školek a dalších způsobů produkčního využití půdy
 • hodnocení vhodnosti výsadeb dřevin - hodnocení vodního a vzdušného režimu a plánování závlah
 • výživa a hnojení lesních dřevin
 • tvorba a hodnocení kompostů a substrátů
 • tvorba půdních a odvozených map
 • půdy a antropogenní vlivy: hodnocení fyzikální, chemické i biologické degradace půdy (kontaminace půdy, acidifikace, ztráty produkce, eroze a erodibility,  zhutnění aj.) s návrhem sanačních opatření
 • hodnocení ekologické stability půdy a ekologických rizik
 • hodnocení újmy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa vlivem nelegálního odlesnění
 • hodnocení půdního prostředí v urbanizovaném území (zasolení půdy, kontaminace exhaláty, rekonstrukce výsadeb aj.)
 • tvorba rešerší s pedologickou tématikou

V rámci geologických věd:

 • hodnocení stability svahů a delineace sesuvných území
 • hodnocení minerální síly hornin a půdotvorných substrátů
 • šetření hydrogeologických poměrů
 • hodnocení pramenných oblastí
 • mineralogické a petrologické charakteristiky přírodnin včetně totálních rozborů
 • inženýrsko-geologické práce v krajinném pojetí
 • tvorba rešerší s geologickou tématikou

 

Laboratorní analýzy:

Metodiky a jejich základní principy používané v laboratořích ústavu geologie a pedologie

Fyzikální vlastnosti

Fyzikálně chemické vlastnosti

Chemické vlastnosti

Biochemické vlastnosti

Biologické vlastnosti

 

Fyzikální vlastnosti

 • Konstantní hmotnost stanovena vysoušením: vysoušení při 105 °C v horkovzdušné sušárně do konstantní hmotnosti, kdy dojde k odstranění nekrystalické půdní vody;

 • Celková zásoba nadložního humusu: odběr na studijní ploše a okamžité vážení v laboratoři. Stanovení konstant. hmotnosti a přepočet na t/ha sušiny vzorku;

 • Stanovení zrnitosti půd dle Kopeckého: stanovení půdního druhu vyplavovací metodou. Frakce – písek 2-0,1mm, práškový písek 0,1-0,05 mm, prach 0,05-0,01 mm, jílnaté částice pod 0,01 mm;

 • Stanovení zrnitosti půd pipetovací metodou vč. fyzikálního jílu: sedimentace v klidu, vycházející z předpokladu, že částice určitých průměrů se v určitou dobu budou nacházet v konkrétní výšce vodního sloupce;

 • Měrná hmotnost (pomocí pyknometru): hmotnost 1 cm3 půdy zcela zbavené plynné a kapalné fáze. Používá se dále ke stanovení půdní pórovitosti;

 • Objemová hmotnost a objemová hmotnost redukovaná: hmotnost 1 cm3 půdy v přirozeném (vysušeném) stavu. Stanovení ve fyzikálních válečcích;

 • Sušina a obsah vody ve vzorku: udává, kolik gramů vody připadá na 100 g konstantně vysušené půdy. Stanovení probíhá ve vysoušecích miskách;

 • Maximální kapilární vodní kapacita: procenticky vyjádřené množství vody , které je neporušený vzorek schopný pojmout kapilárními póry a toto množství udržet během odsávání;

 • Pórovitost, objemová vlhkost, provzdušněnost, minimální vzdušná kapacita, relativní vlhkost a nasycenost pórů: zjišťování parametrů vzdušného, vodního režimu půdy výpočty.

 • Stanovení zrnitostního složení půd (půdní textury) granulometricky;
 • Stanovení půdních retenčních křivek (pF křivky);

Fyzikálně chemické vlastnosti

 • Půdní reakce aktivní a potenciální výměnná (KCl, CaCl2): Poměr hydroxoniových a hydroxylových iontů vyjádřený vodíkovým exponentem (pH) v půdním výluhu;

 • Stanovení vodivosti půd: Kontaktní senzory měří elektrickou vodivost půdy elektrodami, které jsou v přímém kontaktu s půdou s vysíláním slabého el. proudu. Půda přitom představuje pro elektrický proud odpor, který se dá vypočítat ze změřeného úbytku napětí mezi elektrodami a ze známé velikosti proudu. Převrácenou hodnotou odporu je vodivost, která se udává v jednotkách milisímens na metr (mS.m-1);

 • Stanovení redoxního potenciálu půd;

Chemické vlastnosti

 • Ztráta žíháním: orientační stanovení procentického podílu humusových látek. Při 550 °C dojde ke ztrátě veškeré org. hmoty v půdě;

 • Stanovení uhličitanů: v rozkladné baňce, působením slabé HCl, dojde k produkci CO2, měřeného ve spojitých nádobách jankova vápnoměru;

 • Oxidovatelný uhlík: stanovení oxidací půdních organických látek (organického uhlíku) chromsírovou směsí se stanovením absorbance spektrofotometricky;
 • Minerální dusík dusičnanový a amoniakální: dusík je z půdy extrahován roztokem neutrální soli. Měření absorbance extraktu půdy na spektrofotometru a vyhodnocení dle kalibrační křivky;
 • Elementární analýzy celkového obsahu C, H, N a S stanovené spalovací metodou;
 • Elementární analýza termické diferenciace frakcí C (organický labilní, organický stabilní/ rekalcitrantní a anorganický) na teplotní rampě 400 – 600 – 900 °C;
 • Stanovení množství uhlíku a dusíku v tekutých vzorcích (výluhy z půdních vzorků);
 • Stanovení množství labilního uhlíku (POxC) v půdním vzorku;

Biochemické vlastnosti

 • Aktivita půdní katalázy – produkce O2 rozkladem peroxidu vodíku;

 • Aktivita půdních enzymů stanovená spektrofotometricky:
  • kyselá fosfomonoesteráza
  • ureáza
  • proteáza
  • arginin deamináza
  • dehydrogenáza
 • Aktivita půdních enzymů stanovená pomocí fluorogenních substrátů (fluorescenční metodou):
  • hydrolytické enzymy (β-glucosidase, cellobiohydrolase, β-xylosidase, phosphatase, arylsulfatase, N-acetyl-β-glucosaminidase (chitinase), alanin-aminopeptidase, leucin-aminopeptidase, l-tyrosin-aminopeptidase)
  • lignolytické enzymy (phenol oxidase, peroxidase)

Biologické vlastnosti

 • Aerobní N mineralizace, nitrifikace a amonifikace – přírůstek koncentrace NH4 a NO3 iontů během inkubace při konstantní teplotě a vlhkosti;

 • Aktivita půdní bioty respiračním testem, bazální a potenciální respirace: inkubace v uzavřené láhvi s roztokem NaOH a uvolněný CO2 stanoven zpětnou titrací;

 • Stanovení množství mikrobiálního C v půdách fumigačně-extrakční metodou;
 • Kvantifikace DNA v půdě;
 • Stanovení funkční diverzity půd pomocí Biolog EcoPlate;
 • Hodnocení fyziologického profilu na úrovni komunity (CLPP) pomocí metody MicroResp™.


Uvedené služby jsou poskytované smluvně za cenu stanovenou dohodou.

Výběr vyhotovených prací a posudků v doplňkové činnosti UGP:

 

 • VAVŘÍČEK, D. -- KUČERA, A. -- PECHÁČEK, J. -- DUNDEK, P. -- JUŘIČKA, D. Znalecký posudek číslo 30/2013 o možnosti navrženého záboru PUPFL v návrhu ÚP Loučná pod Klínovcem z hlediska ustanovení §§7-8 zákona o lesích.2013.
 • KUČERA, A. -- ZICH, T. -- BOHÁČOVÁ, L. Znalecký posudek číslo 35/2014 o půdním prostředí se zaměřením na zasolení půdy vlivem zimní údržby vozovky chemickým posypem v ulici Střelecká, Hradec Králové.2014.
 • KUPEC, P. -- KUČERA, A. -- OPRCHAL, J. -- KRIEGLER, Š. "BAWANUR" Feasibility Study $ Design for Bawanur Dam & Garmian Irrigation Canal in Garmian, Stage 3 - Garmian Irrigation Scheme and Canal Projects, C3. Garmian Irrigation Scheme Project.
 • VAVŘÍČEK, D. -- KUČERA, A. -- PECHÁČEK, J. -- DUNDEK, P. Znalecký posudek číslo 29/2013 o rozsahu a vlivu těžebních úprav na narušení půdního krytu na pozemcích určených k plnění funkce lesa na p. č. 718/4, 718/5, 718/6, 718/9, 718/34, 718/35, 2483 v k. ú. Dolní Lomná CHKO Beskydy.2013.
 • VAVŘÍČEK, D. -- PECHÁČEK, J. -- DUNDEK, P. -- MAROSZ, K. -- ŠAVRDA, Z. Možnosti intenzifikace odrůstání a optimalizace zdravotního stavu porostů 2.-4.růstové fáze v oblasti ML Vítkov.
 • VAVŘÍČEK, D. -- PECHÁČEK, J. -- DUNDEK, P. Dílčí hodnoty fyzikálních vlastností a hydrolimitů na stanovišti navrhované lesní školky LZ Židlochovice.Mapa souhrnné kategorizace rizik.
 • MADĚRA, P. -- ŠENFELDR, M. -- TIPPNER, A. -- ŠPINLEROVÁ, Z. -- BUČEK, A. -- VAVŘÍČEK, D. -- ROŠTÍNSKÝ, P. -- CULEK, M. -- FRIEDL, M. 2012. Mapa kategorizace kleče dle vlivu na intraskeletovou erozi. VAVŘÍČEK, D. -- TIPPNER, A. 2012.